Licenční podmínky

Odesláním rukopisu článku na e-mailovou adresu redakce časopisu Školská fyzika sf@fpe.zcu.cz, nebo poštou na elektronickém nosiči (CD, DVD) na adresu Školská fyzika, Klatovská 51, 306 14 Plzeň autor souhlasí se zde uveřejněnými licenčními podmínkami.

1) Výkladová ustanovení

Autorem se rozumí autor odborného článku, který je autorem nabízen ke zveřejnění a následně může být vydavatelem zveřejněn v časopise Školská fyzika.

Vydavatelem se rozumí vydavatel časopisu Školská fyzika, kterým je Západočeská univerzita v Plzni.

Dílemse rozumí odborný článek včetně všech svých součástí, zejména fotografií, ilustrací či nákresů a popisů souvztažností textu a obrazů.

Časopisem se rozumí časopis Školská fyzika v libovolné (tištěné, elektronické, online) formě.

2) Podmínky užití díla

Autor prohlašuje, že jeho autorská práva k dílu nejsou nijak omezena a je oprávněn vydavateli udělit oprávnění k užití díla. V případě nepravdivosti toho prohlášení, odpovídá autor vydavateli za škodu tím způsobenou.

Vydavatel je oprávněn ke zveřejňování a šíření díla nebo jeho části. Vydavatel je zejména, nikoli však výlučně, oprávněn ke zveřejňování a šíření díla nebo jeho části v časopise Školská fyzika, a to ve všech současných i budoucích formách vydání. Zejména se jedná o online podobu časopisu zveřejňovanou sdílením na webu http://sf.zcu.cz, o tištěnou formu vydání časopisu v podobě řádných, mimořádných a propagačních čísel, o elektronickou formu vydání časopisu šířenou v podobě datových souborů na různých nosičích (CD, DVD, flashdisk apod.), o vydání časopisu ve formě audio či video.

Vydavatel je oprávněn užít dílo nebo jeho část v přiměřené míře k propagaci časopisu.

Územní rozsah licence je pro celý svět.

Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv k dílu.

Množstevní rozsah licence je neomezený.

Vydavatel není povinen licenci využít.

Vydavatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytovat třetí osobě. Zejména je vydavatel oprávněn uzavírat s knihovnami smlouvy o archivaci, dalším šíření a zveřejňování časopisu. Vydavatel je oprávněn udělit souhlas třetí osobě ke zveřejnění časopisu, který je tvořen jednotlivými články, na jiných, než výše uvedených, webových stránkách.

Smluvní strany si výslovně ujednávají, že licence je poskytována bezúplatně. Vydavatel nepožaduje za zveřejnění díla v časopise žádnou odměnu.

Vydavatel bude při zveřejnění díla či jeho části v časopise nebo v souvisejícím propagačním materiálu vždy a všude řádně uvádět jméno autora v souladu s autorským zákonem.

Vydavatel bude zveřejňovat dílo či jeho část vždy jen takovým způsobem, aby nebyla porušena nebo snížena odborná, stylistická či grafická úroveň díla nebo jeho částí a nebylo poškozeno dobré jméno autora díla.

Vydavatel bude v průběhu recenzního řízení předcházejícího zveřejnění díla autora řádně, včas a přehledně informovat o průběhu tohoto recenzního řízení a v případě odmítnutí díla bude autora informovat o důvodech odmítnutí.

Autor nese odpovědnost za věcnou, faktografickou a gramatickou správnost díla a dále nese odpovědnost za kvalitu jeho obsahu, za kvalitu jazykovou a odbornou v obvyklé míře tak, aby dílo bylo způsobilé ke zveřejnění v časopise.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/clanek/11-licencni-podminky)
Nahrávám...