Pokyny pro autory

Školská fyzika (ISSN 2336-2774) je recenzovaný odborný praktický časopis pro výuku fyziky na základních i středních školách vycházející v elektronické podobě na sf.zcu.cz (do roku 2007 vycházel v papírové verzi s ISSN 1211-1511). Jednotlivé články jsou barevně rozlišené podle toho, kterým učitelům bude příslušný článek přednostně určen. Zeleně jsou označeny články pro všechny čtenáře, oranžově pro ZŠ a purpurově (červeně) pro SŠ.

 

Časopis je zaměřen zejména na tyto okruhy:

 • rozbor a řešení pomocných úloh fyzikální olympiády všech kategorií
 • zpracování některých témat pro výuku fyziky na ZŠ a SŠ
 • experimenty ve školské praxi
 • historie fyziky
 • zkušenosti a příspěvky učitelů
 • návrh a rozpracování témat vhodných pro práci s talentovanými žáky ve fyzikálních cvičeních
 • články pro rozšíření fyzikálního rozhledu a články týkající se moderní fyziky a novinek z oboru
 • fyzika kolem nás
 • fyzika na internetu
 • hlídka odborné literatury
 • nabídka učebních pomůcek od různých výrobců

Od roku 2012 jsou jednotlivé články i čísla vydávána v elektronické podobě ve formátu pdf. Časopis vychází čtyřikrát ročně, ale na webu jsou jednotlivé články publikovány průběžně. Z těch je po dokončení celého čísla časopisu vytvořen souhrnný soubor včetně obsahu čísla a tiráže.

 

Články procházejí dvojí nezávislou recenzí. Autor zasláním příspěvku poskytuje autorská práva k jeho uveřejnění a současně ručí za autorská práva uveřejněných obrázků. Výjimkou jsou články v rubrice „Informujeme“, podle povahy též některé články v mimořádných číslech.

 

Akceptovány jsou texty psané česky a slovensky.

Požadavky na formu rukopisů

V časopise jsou přijímány příspěvky psané v českém nebo slovenském jazyce. Doporučený rozsah příspěvků je 4 až 8 stran (velikost písma 12, Times New Roman, řádkování 1,5) a to včetně seznamu literatury, obrázků, … Rozsáhlejší příspěvky lze po domluvě autora s redakcí rozdělit na více částí.

 

Součástí je název příspěvku v českém/slovenském a anglickém jazyce, anotace v českém/slovenském a anglickém jazyce, vlastní text a seznam literatury. U každého příspěvku se uvádějí kontaktní údaje: jméno a příjmení autora (autorů), název pracoviště (pracoviště může být například fakulta, univerzita, město) a elektronická adresa.

 

Anotace je stručným a jasným shrnutím obsahu příspěvku (max. 150 slov). Seznamuje s pojednávaným tématem a shrnuje hlavní závěry příspěvku. Anotace představuje příspěvek na webových stránkách časopisu.

 

Příspěvek zašlete redakci v elektronické podobě, nejlépe ve formátu .doc, .docx nebo .txt. Hlavní text je třeba standardně rozdělovat na části, zaměřené na úvod, metodiku, výsledky, diskusi a závěr. Struktura textu může být podle potřeby podrobnější. Číslování jednotlivých částí textu se nepoužívá, ale lze číslovat pro větší přehlednost například jednotlivé pokusy či příklady.

 

Prosíme autory, aby svůj text žádným způsobem neupravovali, zejména aby neodsazovali odstavce údery mezerníku, nedělili ručně slova na konci řádků, neprokládali znaky mezerami (p r o k l á d á n í) a nevkládali do textu své komentáře a barevná zvýraznění. Lze použít poznámky pod čarou pro vysvětlující komentáře.

Obrázky, tabulky a grafy

K textu článku je možné připojit obrázky (vhodné jsou zejména barevné obrázky) v běžném formátu (typicky .jpg, .tif, .png, .bmp), vztahující se k tématu a rozšiřující množství poskytovaných informací. Obrázky je třeba nejen vložit přímo do textu, ale doporučujeme je i připojit zvlášť ve zvláštním souboru (v názvu je očíslovat), a to v odpovídající kvalitě a rozlišení 300 dpi (u pérovek 600 dpi). Redakce si vyhrazuje právo obrázek během sazby umístit i na jiné vhodné místo. V textu uvést číslované popisky obrázků (Obr. 1 – popisek obrázku). Zdroje obrázků jsou uvedeny jako poznámka pod čarou nebo souhrnně na konci článku. Na obrázek je odkazováno v textu (viz obr. 1, na obr. 1 je znázorněno…).

 

Tabulky vkládejte přímo do textu, popisky číslujte (Tab. 1 – popisek tabulky). Obdobně i grafy (Graf 1 – popisek). Je vhodné, aby tabulky a grafy nebyly vloženy jako obrázek, aby redakce měla přístup k datům. Zdroje informací v tabulkách a grafech jsou opět uvedeny jako poznámka pod čarou. V textu jsou uváděny číslované odkazy na všechny tabulky (tab. 1) a na grafy (graf 1).

Odkazy (citace) v textu

Je vhodné v textu odkazovat na jednotlivé autory, a to ve tvaru (autor, rok vydání), v případě více zdrojů je oddělujeme v závorce středníkem. Je-li jméno autora přirozenou součástí věty, uvádí se do závorky jen rok vydání. V případě doslovné citace uvádějte i s číslem stránek.

Seznam literatury

Seznam literatury musí být vytvořen podle citačních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (bližší informace včetně ukázek citování jednotlivých pramenů naleznete například na https://sites.google.com/site/novaiso690/home). Tituly prací jsou uvedené v jazyce, ve kterém byly publikovány, včetně původní diakritiky.Seznam literatury je umístěn na konci příspěvku, je číslován ([1], [2], …) a abecedně uspořádán podle příjmení autorů. Díla pocházející od stejného autora/stejných autorů jsou seřazena chronologicky podle data vydání. Díla pocházející od stejného autora/stejných autorů publikovaná v tomtéž roce jsou seřazena abecedně dle názvu. Není-li v citovaném díle uveden autor nebo organizace vlastnící autorská práva, stojí jako první údaj název díla. Do poznámek pod čarou se uvádějí nejčastěji odkazy (citace) na převzaté obrázky.

Recenzní řízení

Recenzní řízení koordinuje výkonný redaktor ve spolupráci s redakční radou. Obdržené příspěvky vyhovující zaměření časopisu a splňující výše uvedené požadavky na formu rukopisu budou postoupeny dvěma (v případě potřeby i více) nezávislým recenzentům (kromě příspěvků zařazených do rubriky „Informujeme“), kteří zpracují pro redakci časopisu recenzní posudek. Příspěvek může být doporučen k otištění, odmítnut jako nevyhovující nebo doporučen k přijetí po přepracování textu. Příspěvek je postoupen k publikování po obdržení alespoň dvou doporučujících recenzních posudků a zapracování případných připomínek recenzentů. Všechny práce jsou podrobeny jazykové korektuře.

 

Příspěvky, které neodpovídají zaměření časopisu Školská fyzika, mohou být odmítnuty bez zpracování recenzního posudku. Odmítnuty mohou být bez zpracování recenzního posudku rovněž příspěvky bez dostačující jazykové úrovně nebo nerespektující formální pokyny uvedené v těchto pokynech.

 

Rukopisy jsou přijímány průběžně a jsou publikovány v pořadí daném průběhem recenzního řízení.

Zasílání rukopisů

Rukopisy můžete zasílat v průběhu celého roku v elektronické podobě na e-mailovou adresu redakce časopisu Školská fyzika sf@fpe.zcu.cz, nebo poštou na elektronickém nosiči (CD, DVD) na adresu Školská fyzika, Klatovská 51, 306 14 Plzeň.

Odesláním rukopisu autor souhlasí s licenčními podmínkami zveřejněnými na těchto webových stránkách.  

Pokyny pro autory včetně informací o recenzním řízení v jednom souboru.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/clanek/7-pokyny-pro-autory)
Nahrávám...