Průběh recenzního řízení

  • Recenzní řízení koordinuje výkonný redaktor ve spolupráci s redakční radou.
  • Obdržené příspěvky vyhovující zaměření časopisu a splňující výše uvedené požadavky na formu rukopisu budou postoupeny dvěma (v případě potřeby i více) nezávislým recenzentům (kromě příspěvků zařazených do rubriky „Informujeme“), kteří zpracují pro redakci časopisu recenzní posudek. Příspěvek může být doporučen k otištění, odmítnut jako nevyhovující nebo doporučen k přijetí po přepracování textu. Příspěvek je postoupen k publikování po obdržení alespoň dvou doporučujících recenzních posudků a zapracování případných připomínek recenzentů. Všechny práce jsou podrobeny jazykové korektuře.
  • Příspěvky, které neodpovídají zaměření časopisu Školská fyzika, mohou být odmítnuty bez zpracování recenzního posudku. Odmítnuty mohou být bez zpracování recenzního posudku rovněž příspěvky bez dostačující jazykové úrovně nebo nerespektující formální pokyny uvedené v těchto pokynech.
  • Rukopisy jsou přijímány průběžně a jsou publikovány v pořadí daném průběhem recenzního řízení.
Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/clanek/10-prubeh-recenzniho-rizeni?mobil=0)
Nahrávám...