Astronómia na 1. stupni základnej školyAstronomy at primary school (Elementary level)

Klára Velmovská  |  2. 1. 2014  |  cs en

Astronómia nie je podľa štátneho vzdelávacieho programu súčasťou rámcového obsahu vzdelávania na 2. stupni základnej školy, ani na strednej škole. Žiaci sa stretnú s astronómiou len na hodinách prírodovedy na 1. stupni základnej školy a na pár hodinách geografie v 5. ročníku ZŠ, t.j. vo veku 9−11 rokov. Je dôležité, aby si žiaci o fungovaní vesmíru budovali správne predstavy, čo sa dá len pod vedením kvalifikovaných pedagógov a používaním materiálov s bezchybnými a premyslenými postupmi. V príspevku sa pozrieme na zavádzanie predstáv o vesmíre v niekoľkých učebniciach prírodovedy. Pomocou dotazníka sme zistili kvalitu poznatkov z astronómie u žiakov ZŠ, ako i budúcich učiteľov primárneho vzdelávania a u učiteľov z praxe.According to National Curriculum, astronomy is not part of framework content of education – neither at secondary school (middle school level), nor at high school. Pupils come into contact with astronomy only at science lessons at primary school (elementary level) and at couple of geography lessons at fifth grade of primary school, i.e. aged 9-11 years. It is really important for the pupils to build a proper understanding of how the universe works. This can only be guaranteed under the guidance of qualified teachers and the use of materials with flawless and well thought out approach. In this paper we will look at concept formation about the universe in a few science textbooks. Using a questionnaire, we investigated the quality of knowledge in astronomy among primary school pupils, as well as among prospective teachers of primary education and also among teachers from praxis.

Hodnocení

Hodnotit články mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Komentáře
Komentáře jsou k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2013/6/9-astronomia-na-1-stupni-zakladnej-skoly)
Nahrávám...